Regulamin EKF dotyczący Egzaminów na stopnie Dan i Shogo.

Przełożył: Jacek Lipiński

– Regulamin dan

AKTUALIZACJA: Listopad 2011
Koledzy i Koleżanki,
Składamy prośbę byście zapoznali się z tym tekstem za każdym razem gdy planujecie i/lub organizujecie egzamin na stopnie, jako że standardowa procedura organizacji i rejestracji egzaminów jest podana poniżej od początku do końca. Jak wcześniej, proponujemy ujednolicone kwoty zgłoszeniowe i rejestracyjn

1. Podstawowe zasady.
EKF nie organizuje egzaminów na stopnie Kyu, pełną odpowiedzialność w tej kwestii posiadają kraje członkowskie. Standardy egzaminów na stopnie są opracowane przez Międzynarodową Federację Kendo (FIK) jako: „Standard Guidelines for Dan/kyu Examinations” („Standardowe Zalecenia dotyczące Egzaminów na Dan/Kyu” – przyp. tłum) zatwierdzone przez walne zebranie (GA) w Taipei (Tajwan) dnia 12 czerwca 2006 r. (dalej zwane „standardowe zalecenia FIK”)

1.1. Egzaminy Krajowe
Każdy kraj członkowski ma prawo organizować egzaminy na stopnie od pierwszego do piątego Dan, spełniając standardowe zalecenia FIK oraz wszystkie poniższe zasady.

1.2. Egzaminy EKF
W przypadku krajowego egzaminu, EKF ma prawo dodać egzamin na szóstego lub siódmego Dan, wedle zasad podanych poniżej.
W przypadku przedsięwzięcia organizowanego przez EKF, takiego jak Seminarium Sędziowskie, Mistrzostwa Kendo, Iaido lub Jodo itp. EKF ma prawo zorganizować Egzamin od pierwszego do siódmego Dan według Standardowych Zaleceń FIK oraz obowiązujących zasad, dodatkowo od szóstego Dan według ustaleń GA odbytego w Barcelonie w Kwietniu 1992 z pomocą delegacji Wszech Japońskiej Federacji Kendo (AJKF), jak najbliżej zasad AJKF dotyczących składu komisji jak to możliwe.

2. Komisje Egzaminacyjne.

2.1. Komisje egzaminacyjne mogą być powoływane zgodnie z następującymi wytycznymi. W wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe jest zebranie odpowiedniej komisji na czwartego lub wyższego dana, ilość egzaminujących może zostać zmniejszona do pięciu. W takim wypadku zgoda minimum 4 egzaminatorów jest wymagana by uzyskać pozytywny wynik. W takim wypadku bez pisemnej wcześniejszej zgody Dyrektora Technicznego EKF (TD) egzamin nie zostanie uznany za ważny.

2.2. Komisja egzaminacyjna musi być utworzona w oparciu o Standardowe Zalecenia FIK (kwalifikacje egzaminatorów, wymagana ilość egzaminatorów oraz wymagane quorum poparcia):

Egzamin Egzaminatorzy Ilość Kryteria
1 (shodan) 初段 4 – dan i wyżej 5 Zgoda minimum 3
2 (nidan) 弐段 5 – dan i wyżej 5 Zgoda minimum 3
3 (sandan) 参段 5 – dan i wyżej 5 Zgoda minimum 3
4 (yondan) 四 段 6 – dan i wyżej 6 Zgoda minimum 4
5 (godan) 五 段 7 – dan i wyżej 6 Zgoda minimum 4
6 (rokudan) 六 段 7 – dan i wyżej 6 Zgoda minimum 4
7 (nanadan) 七 段 7 – dan i wyżej 6 Zgoda minimum 4

2.3. Kwalifikacje egzaminowanych regulują Standardowe Zalecenia FIK, mówiące, że wszyscy egzaminowani muszą być zarejestrowanymi członkami w swoich krajach i posiadają następujący staż i wiek:
Dan: Minimalny Staż: Minimalny wiek:
Shodan 3 mies po egzaminie na Ikkyu 13
Nidan 1 rok po egzaminie na Shodan
Sandan 2 lata po egzaminie na Nidan
Yondan 3 lata po egzaminie na Sandan
Godan 4 lata po egzaminie na Yondan
Rokudan 5 lat po egzaminie na Godan
Nanadan 6 lat po ezaminie na Rokudan

Jeżeli zdający na 6, 7 lub 8 Dan ma 60 lub więcej lat w dniu egzaminu, obowiązują następujące minimalne staże:

Rokudan: Dwa lub więcej lat po zdaniu na Godan
Nanadan: Trzy lub więcej lat po zdaniu na Rokudan
Hachidan: Pięc lat lub więcej po zdaniu na Nanadan

2.4. Postępowanie w wypadku stopni wyższych niż siódmy dan jest wyjaśnione w punkcie 7 Standardowych Zaleceń FIK.

3. Upoważnienie ze strony Prezesa.

Osoby z zagranicy muszą przestawić upoważnienie prezesa ich krajowego związku kendo (patrz punkt 08.01 statutu EKF) na ręce organizacji organizującej egzamin.
Przy egzaminach organizowanych przez EKF, gdy rejestracja jest przeprowadzana za pośrednictwem programu rejestracyjnego na stronie internetowej EKF przez zainteresowany członkowski związek, ta rejestracja pełni rolę upoważnienia wspomnianego powyżej.

4. Procedury administracyjne przy egzaminach.

4.1. Każdy krajowy egzamin musi zostać zgłoszony EKF z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem poprzez wpisanie egzaminu do internetowego systemu EKF i umieszczenie informacji przez członkowski kraj w europejskim kalendarzu, ta metoda daje wszystkim w Europie możliwość partycypacji.

4.2. Każdy lokalny egzamin wymaga wcześniejszego pisemnego upoważnienie ze strony prezesa krajowego związku kendo.

4.3. Z praktycznych względów zaleca się stosować schemat formularza rejestracyjnego jaki znajduje się na stronie internetowej:
Zawiera wszystkie wymagane dane, a podpisanie go przez prezesa jest równoznaczne z pisemnym upoważnieniem.

4.4. Informacje przekazywane EKF muszą zawierać skład komisji egzaminacyjnej spełniających Standardowe Zalecenia FIK, umożliwiając TD zatwierdzenie go oraz ustalenie stopni do uzyskania, zgodnie z ustaleniami na GA w Budapeszcie w 2004 roku.

4.5. „Żółte Karty” osób, które z powodzeniem zdały egzamin (poza Shodan) mają zostać podpisane przez przedstawiciela komisji stopniowej (EKF lub krajowej, w zależności od okoliczności) po egzaminie. Żółte Karty osób, które z powodzeniem zdały na Shodan zostaną przygotowane przez EKF i rozesłane do zainteresowanych krajowych związków, o ile nie zostaną wydane natychmiast po egzaminie. Kraje członkowskie mają obowiązek przesłać wyniki do sekretarza generalnego EKF i uaktualnić internetową bazę egzaminów na Dan. Szczegóły w stosownych dokumentach na stronie internetowej EKF.

4.6. Opłaty zgłoszeniowe i rejestracyjne, niezależnie od tego czy egzamin odbywa się pod nadzorem EKF czy nie opłata zgłoszeniowa powinna być wniesiona z góry, podczas gdy opłata rejestracyjna ma zostać wniesiona natychmiast po zdanym egzaminie; organizator decyduje o kwotach, jednak sugerujemy opłaty oparte na tych podanych na następnej stronie.
4.6.1. Podczas Egzaminów krajowych, organizator zbiera zarówno opłaty zgłoszeniowe jak i rejestracyjne.
4.6.2. Podczas Egzaminów EKF, następujące kwoty zgłoszeniowe muszą zostać wpłacone na konto bankowe EKF, lub w wyjątkowych wypadkach na ręce przedstawiciela EKF przed egzaminem:
Dan: Kwota:
1 Dan 70 zł
2 Dan 90 zł
3 Dan 130 zł
4 Dan 220 zł
5 Dan 300 zł
6 Dan € 90,00
7 Dan € 120,00
4.6.3. Przy egzaminach EKF, następujące kwoty rejestracyjne muszą zostać wpłacone do EKF po zdanym egzaminie:
Dan: Kwota:
1 Dan 90 zł
2 Dan 130 zł
3 Dan 200 zł
4 Dan 320 zł
5 Dan 430 zł
6 Dan € 120,00
7 Dan € 160,00

5. Przepisy egzaminów Kendo.

5.1. Egzaminy krajowe.
Egzaminy te muszą być przeprowadzane zgodnie ze Standardowymi Zaleceniami FIK.

5.2. Egzaminy EKF

5.2.1. Kryteria egzaminacyjne są następujące:
Dan: Kryteria egzaminacyjne:
1-7 Dan, Walki i Kata.

5.2.2. Egzaminy Kata są organizowane następująco:
Dan: Kryteria egzaminacyjne:
1-Dan, Tachi ippon do gohonme (1-5);
2-Dan, Tachi ippon do nanahonme (1-7);
3-Dan i wyższy Tachi ippon do nanahonme oraz Kodachi sanbon (1-10).

5.3. Jeśli zdający nie zda części kata, ma prawo podejść do tej części raz jeszcze, jeden jedyny raz na następnym egzaminie. Zdający otrzyma w tym celu certyfikat, który on/ona powinien przedstawić w oryginale przy swoim drugim podejściu.

6. Przepisy dotyczące egzaminów Iaido i Jodo.

6.1. Dla Iaido obowiązują następujące kryteria egzaminacyjne:
Dan: Kryteria:
1-3 Dan, 5 Kata ZNKR; (Pierwsze Shitei-waza można zastąpić Koryu-Kata);
4-5 Dan, Jedno Koryu Kata oraz 4 Kata ZNKR
6-7 Dan, Dwa Koryu Kata oraz Shitei-waza ZNKR
Od 6 Dana wzwyż obowiązują shinkeny, upływ czasu jest brany pod uwagę, ale nie obowiązuje żadne ograniczenie czasowe.

6.2. Dla Jodo, obowiązują następujące kryteria egzaminacyjne:
Dan: Kryteria:
1-5 Dan, 5 ZNKR-seitei-jo kata, jakie nakaże przewodniczący komisji;
6-7 Dan, 6 ZNKR-seitei-jo kata, jakie nakaże przewodniczący komisji;
Ogólna zasada: zdający będą podzieleni na grupy po trzech lub czterech zdających według stopnia i wieku. Partner dla każdego zdającego zostanie wyznaczony w następujący sposób:
W grupie po trzech:
– 1 tachi ><2 jo,
– 2 tachi >< 3 jo,
– 3 tachi >< 1 jo.
W grupie po czterech:
– 1 tachi ><2 jo,
– 2 tachi ><3 jo,
– 3 tachi ><4 jo,
– 4 tachi >< 1 jo,

7.Shogo.
Według punktu 08.07. Statutu EKF każdy kraj członkowski może przyznawać tytuły Shogo (Renshi, Kyoshi & Hanshi) zarejestrowanym w danym kraju członkowskim osobom o wyjątkowych cechach osobistych oraz osiągnięciach, zwłaszcza na polu nauczania i administracji. Tytuły Shodo zostają zarejestrowane po tym jak kraj członkowski EKF prześle swoje Zasady Shogo Dyrektorowi Technicznemu EKF, który je zaakceptuje wraz z dwoma członkami SCG wybranych na GA. Każdy tytuł Shogo wprowadzony do rejestru wiąże się z opłatą 100,- EUR na konto EKF.

W wypadku uwag dotyczących spraw administracyjnych, prosimy przesyłać je do Sekretarza Generalnego EKF. W sprawach technicznych takich jak skład komisji, prosimy konsultować się z Dyrektorem Techniczym EKF.
If you have remarks about the administrative aspects, please feel free to send
them to the EKF SG. As for technical matters such as Jury composition, please
consult the EKF TD.

Podpisy potwierdzające,
Zarząd EKF:
Alain DUCARME
Prezes
Dieter HAUCK
Vice-Prezes
Jean-Pierre RAICK
Dyrektor Techniczny
Zsolt VADADI
Skarbnik
Pekka NURMINEN
Secretarz Generalny 

AKTUALIZACJA: 2012

Cennik egzaminów na stopnie mistrzowskie dan (1-3), obowiązujących w Europejskiej Federacji
Kendo (EKF) zgodnie z przepisami zatwierdzonymi w 2012 roku. Organizator egzaminów ma
prawo ustalenia własnych stawek, uwzględniających koszty organizacji egzaminu, itp.
Europejska Federacja Kendo zaleca jednak, aby opłaty nie były niższe od podanych przez EKF.
 
Opłata egzaminacyjna (równowartość może być opłacona w złotówkach, przed egzaminem)
 
-1 dan – 15,00 Euro
-2 dan – 20,00 Euro
-3 dan – 30,00 Euro
 
Opłata rejestracyjna (płatna w Euro lub w złotówkach, po pomyślnym zdaniu egzaminu)
 
-1 dan – 20,00 Euro
-2 dan – 30,00 Euro
-3 dan – 50,00 Euro
 
Opłatę rejestracyjną należy wpłacić natychmiast po ogłoszeniu wyników egzaminu. Obie opłaty
przyjmuje przedstawiciel organizatora egzaminów.
Copyright © 2020 Senshinkan Zielona Góra
Ostatnia aktualizacja: 6.04.2020